General Terms and Conditions

 • De bestelling is vast en onherroepelijk voor de koper. Het contract is slechts definitief na onze schriftelijke aanvaarding. De bestellingen, veranderingen of schikkingen die ons rechtstreeks of door bemiddeling van onze agenten overgemaakt worden zullen slechts als aanvaard beschouwd worden na een door ons ondertekende bekrachtiging.
 • Onze bestekken, schetsen, modellen, plannen en alle documenten die bij onze offertes geleverd worden mogen niet aan derden bekendgemaakt worden en blijven onze eigendom zelfs als een gedeelte der onkosten in rekening gebracht werd aan de koper.
 • In geval van niet‐betaling van het factuur op de vervaldag, zal de koper ons van rechtswege enkel door het vervallen van de termijn en zonder enige dagvaarding een conventionele intrest van 9,5% voor laattijdige betaling verschuldigd zijn op het bedrag der verschuldigde of nog verschuldigde som te vermeerderen met een schadebeding van 10% op het verschuldigde bedrag en dit met een minimum van 100 euro.
 • Elke klacht over een levering moet schriftelijk, binnen de acht dagen na ontvangst der waren ingediend worden. Eens deze tijdspanne verstreken is, wordt geen enkele klacht meer in aanmerking genomen.
 • Het stipt in acht nemen der leveringstermijnen is geen vereiste. De niet-­naleving kan geen eenzijdige verbreking ven het koopcontract ten gevolge hebben.
 • Ingeval het koopcontract zou vernietigd worden ten nadele en tot grief van de koper, zowel als in het geval dat de koper zou weigeren de levering in ontvangst te nemen, dan zal hij de verkoper een forfaitaire rouwkoop verschuldigd zijn, betekend op de basis van 45% van het bestelde bedrag, enkel als vergoeding der winst waarop gerekend werd en de vergoeding uit te betalen aan de vertegenwoordiger onverminderd het recht op integrale vergoeding der geleden schade o.a. verlies van uurloon, materiaal, enz.
 • In geval van verkoop op afbetaling of met afbetaling in termijnen wordt, bij gemis vanwege de koper van een enkele en om het even welke vervaldag te respecteren door het feit zelf en zonder enige dagvaarding, de onmiddellijke betaling van het saldo invorderbaar gemaakt. Daar de verkoop slecht afgesloten wordt onder de schortende voorwaarde van integrale en op de vervaldag gedane betaling van de prijs en zijn bijkomstigheden, draagt enkel de afbetaling van het saldo de eigendom van het verkochte materiaal aan de koper over. Door de niet-­betaling zelf verkrijgt de verkoper het recht het verkochte materiaal onmiddellijk zonder voorafgaand bericht noch formaliteit, terug te nemen, onverminderd alle andere rechten o.a. die aangegeven in artikel 5.
 • Leveringen en waren, zelfs franco verkocht, worden “af fabriek” geleverd. Ze worden vervoerd op risico van het bestemmeling derwijze dat deze slechts verhaal zal kunnen uitoefenen tegenover de vrachtrijder of de Administratie der Spoorwegen, enige verantwoordelijken.
 • De facturen zijn betaalbaar te Antwerpen.
 • Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd, zelfs in geval van aanleg ter vrijwaren om alle geschillen te beslechten die zouden voorvloeien hetzij uit de uitvoering ervan, hetzij uit om het even welke andere oorzaak.
 • De clausules opgenomen in de bestelling van de koper strijdig of in tegenstelling met de onderhavige voorwaarden, worden waardeloos verklaard.